begin cold, strona 2

28 tekstów – auto­rem jest be­gin cold.

Two­je życie jest jedną wielką niewiadomą, codzien­nie mu­sisz wal­czyć z sa­mym sobą...◊ .~ N. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 sierpnia 2013, 10:13

Zos­ta­wiłeś po so­bie tyl­ko pus­tkę, która z upływem lat tyl­ko sie pogłębia, ale dzięki To­bie wiem, że nie można zbyt szyb­ko an­gażować swo­jego ser­ca. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 17 sierpnia 2013, 01:55

Zaw­sze bądź sobą i nie zważaj na to co za twoimi ple­cami mówią in­ni, ro­bią to bo Ci zaz­droszczą, te­go, że nie ugięłaś sie i nie zmieniłam pod wpływem in­nych, że nie stałaś sie ko­lej­nym cieniem. Jes­teś bar­wnym kwiatem, te­go nie mogą ścier­pieć. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 16 sierpnia 2013, 02:45

Pa­miętam jak mówiłeś, jes­tem, byłem i zaw­sze będę.. a te­raz gdzie jes­teś ?. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 10 sierpnia 2013, 04:06

pięknie jest żyć i marzyć..tyl­ko szko­da, że zat­chnięcie z rzeczy­wis­tością by­wa tak strasznie bo­les­ne.◊ .~ N. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 10 czerwca 2013, 01:19

Ten kto po­wie­dział, że brat­nie dusze w tym świecie już nie is­tnieją bar­dzo się po­mylił, moją brat­nią duszą jet mo­ja przy­jaciółka, kiedy z nią roz­ma­wiam, mam wrażenie, że słyszę samą siebie, łączy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 15 maja 2013, 22:26

Chce, umiem, pot­ra­fię. Nie ma mnie rzeczy niemożli­wych , jeśli ma sie trochę chęci i możli­wości.◊ .~ N. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 kwietnia 2013, 13:10

To nie świat tworzy nas, to my tworzy­my świat. Może cza­sem war­to stanąć, poświecić chwi­le cza­su aby zas­ta­nowić się nad swoim postępo­waniem ?. To ja­ki będziesz ty wpłynie na to ja­ki będzie [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 grudnia 2012, 22:39

Dziś było mi źle, czułam że od środ­ka usycham , więdnę jak za­nied­ba­ny kwiat. Ale wys­tar­czył je­den uśmiech dziec­ka, ciepło je­go uśmie­chu i ta czys­tość błękit­nych oczu które z ta­kim podzi­wem oglądały [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 29 fiszek • 19 października 2012, 05:11

Na­wet w życiu przychodzi ta­ki mo­ment, że nie wiesz czy iść do przo­du czy się cofnąć. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 17 października 2012, 03:38

begin cold

Zeszyty
  • upadłe. – blis­kie me­mu krwa­wiące­mu ser­cu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

begin cold

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność