begin cold

28 tekstów – auto­rem jest be­gin cold.

— Ale ona mnie okłamała, złamała mi serce.
— Cóż.. świat jest bru­tal­ny, ludzie są kłam­li­wi, a Ty przyszy­kuj się na ko­lej­ne złama­ne ser­ce. ◊ .~ N. 

myśl • 17 maja 2014, 16:56

Obiecałeś mówić mi wszys­tko... Te­raz już tyl­ko mil­czysz. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 16 maja 2014, 02:29

Piękno nie zaw­sze wi­dać gołym okiem. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 14 maja 2014, 00:09

Mogę uda­wać, że się uśmie­cham, że jes­tem szczęśli­wa.. to Ty zde­cydu­jesz czy mi uwie­rzysz. Jeśli uwie­rzyłeś, może to oz­naczać , że jes­tem ge­nialną ak­torką.. al­bo, że tak nap­rawdę nig­dy mnie nie znałeś. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 17 marca 2014, 18:55

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 23 stycznia 2014, 23:49

Cza­sem jed­na biała mar­ga­ret­ka znaczy wiecej niż ty­siące czer­wo­nych róż ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2013, 03:56

Może czas zro­bić re­mont w swoim życiu?, spoj­rzeć na przód, zaufać ludziom i nie żyć prze­kona­niem , że znów ktoś Cie zra­ni.. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 września 2013, 04:40

świat jest pełen złudzeń. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 września 2013, 21:19

Może i miłość jest pełna uczuć i na­miętności jak czer­wo­na róża, może czys­ta i niewin­na jak biała.. ale każda na­wet piękna róża ma kol­ce, tak sa­mo jest z miłością, zos­ta­wia po so­bie ra­ny.. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 września 2013, 08:27

I nag­le, tak nieza­powie­dzianie po­jawia się w twoim życiu ktoś.. Jed­na niepo­zor­na oso­ba, która jest jak bal­sam na sta­re, wciąż krwa­wiące ra­ny. ◊ .~ N. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 września 2013, 04:35

begin cold

Zeszyty
  • upadłe. – blis­kie me­mu krwa­wiące­mu ser­cu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

begin cold

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność